The Dance Between The Ego And The Being

The Dance between the Ego & the Being Featured Image

The Being has been cited in the Upanishad as follows: Katopanishad – 1.2.2 श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते ॥ […]